Projektové vyučovanie

Tento školský rok sme sa rozhodli na ročníkoch 1.-4. využívať vo väčšej miere projektové vyučovanie. Patrí medzi vyučovacie koncepcie, ktoré sú charakterizované najvyšším stupňom samostatnosti poznávacej činnosti žiakov. Projektové vyučovanie sa orientuje predovšetkým na žiaka, ktorý nadobúda a rozvíja vedomosti riešením projektov, praktických i pracovných úloh. U detí sa rozvíja predovšetkým iniciatíva, samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť spolupráce, komu nikácie, ale aj schopnosť riešiť problémy a hľadať informácie. Zároveň sa rozvíja citová a hodnotová stránka žiakov. Takéto vyučovanie umožňuje, aby učenie bolo pre žiakov hrou, príjemným a zaujímavým zážitkom. Pre kladné stránky tohto vyučovania, ako je motivačná sila a blízkosť logike života, sme zaradili tento druh vyučovania do vyučovacieho procesu na 1. stupni. Každý mesiac bude prebiehať v triedach tematický projektový deň, podľa výberu učiteľa i po dohode so žiakmi. V 4. B triede sa žiaci zhostili úlohy už v októbri, zvolili si tému -Remeslá. V tento deň sa mnohí z nich premenili na včelárov, pekárov či pernikárov, stolárov, šperkárov, krajčírky, keramikárov, sklárov. Dozvedeli sa nové informácie o jednotlivých remeslách, o ich histórii, sami si vyskúšali zdobenie perníčkov, prišívanie gombíkov, ochutnali plásty medu, maľovanie na sklo, či sladký kakaový koláč. Nechýbali otázky, zaujímavé prezentácie, hľadanie informácií, krátky kvíz, nové zážitky. Celý deň žiaci ukončili záverečným spoločným projektom, kde vyhľadávali indície k jednotlivým remeslám, nalepovali obrázky a tým zúročili nadobudnuté poznatky.

klikni   klikni   klikni   klikni

Projektové vyučovanie v 2.B triede

V marci prebehlo v 2.B triede projektové vyučovanie na tému Včely a ich život. Deti sa zábavnou formou dozvedeli o význame včely pre život človeka. Zahrali sa na včielky, ochutnali rôzne druhy medov, vytvorili veľmi pekné projekty. Na internete našli rôzne chutné zákusky s medom a jeden z nich aj ochutnali. Prežili deň plný zábavy, ale aj získali nové poznatky.

klikni  klikni  klikni klikni  klikni  klikni

Projektové vyučovanie v 1.A triede

Tvorivý projekt motivovaný hrou s písmenkami "Pozrite sa, čo už viem" absolvovali naši žiaci z 1.A triedy. Počas jednotlivých aktivít prváci plnili úlohy zodpovedajúce učivu 1. ročníka a zároveň získavali zručnosti pracovať v skupine. Využívaním rozmanitých vyučovacích metód bolo vyučovanie pre našich žiakov príjemnejšie, zaujímavejšie a hlavne zábavnejšie o čom svedčia aj "smajlíky" úsmev a spokojnosť na ich tvári.

klikni   klikni   klikni

Projektové vyučovanie v 1.B triede

V marci vypracovali žiaci 1.B triedy projekt na tému Rok. Projektu predchádzalo pozorovanie zmien v prírode na vychádzkach a sledovanie aktuálneho počasia. Žiaci si pozreli prírodopisné filmy o jednotlivých ročných obdobiach. Potom v skupinách tvorili zaujímavé projekty, na ktorých zúročili svoje získané vedomosti na základe pozorovania, porovnávania, vyhodnocovania.

klikni  klikni  klikni

Projektové vyučovanie v 2.A triede

Aj v mesiaci marec pokračuje projektové vyučovanie. V 2.A triede sme sa presunuli do rozprávky, naučili sme sa rozpoznávať rôzne druhy rozprávok, riešili úlohy kráľovských rytierov, žiaci si pripravili projekty rozprávkových hádaniek, priblížili nám rozpávky, ktoré sme ešte nepoznali a dokonca sa pokúsili aj o malý rozbor, hlavnú myšlienku rozprávok. Niektorí sa obliekli do kostýmov, tak sme spoznali kráľa, čarodejníka.Že sa ľudové rozprávky dajú porozprávať vtipne a ,,preložiť ich do nášho sveta,, nám ukázali naši starší piataci a zahrali Červenú čiapočku so vtipom. Potlesku a smiechu nebolo konca. Na záver boli žiaci pasovaní za kráľovských rytierov. Žiakom sa táto forma vyučovania páčila.

klikni  klikni  klikni

Projektové vyučovanie v 2.B triede

     Projektové vyučovanie motivované fašiangami absolvovali žiaci 2.B triedy v januári. Počas jednotlivých aktivít sa oboznámili s históriou a oslavou fašiangov, riešili zábavné a zaujímavé úlohy zo slovenského jazyka a matematiky, rôzne doplňovačky, tajničky, ktoré im pripravil šašo Jašo. Za každú správne vyriešenú úlohu dostali žiaci body a šašo Jašo im aj so svojimi kamarátmi za odmenu zatancoval. Žiaci pracovali v skupinách a využitím rozmanitých vyučovacích metód bolo pre nich vyučovanie zaujímavejšie a zábavnejšie. Nakoniec každý žiak vytvoril z farebného papiera pekného šaša a celá trieda bola vyzdobená veselými obrázkami. Na záver nasledovalo vyhodnotenie práce, aktivity a spoločný tanec. Všetci sa tešili z príjemne prežitého dňa.

     Žiaci 2.B triedy vo februári absolvovali projektové vyučovanie na tému ZIMA A JEJ PREMENY. Počas jednotlivých aktivít sa žiaci oboznamovali so zmenami v prírode, zimnými olympijskými športmi, počasím, o pomoci zvieratkám a vtáčikom v zime. Porovnávali oblečenie a zimné športy v minulosti a dnes. Riešili zábavné zimné slovné úlohy a pracovné listy, v ktorých plnili jednotlivé úlohy, ktoré súviseli so zimou. Tvorili zaujímavé projekty na danú tému. Každý žiak prezentoval svoj vytvorený projekt. Nakoniec nasledovalo vyhodnotenie úloh, projektov a aktivity. Všetci žiaci boli za svoje projekty pochválení a odmenení. Z jednotlivých projektov si žiaci urobili v triede výstavu.

klikni  klikni  klikni  klikni  klikni  klikni

Projektové vyučovanie v 3. ročníku

    Naši tretiaci majú v obľube projektové vyučovanie. Vo februári sa aktívne zapojili do ďalšieho tvorivého projektu, ktorý bol motivovaný 14. februárom. Počas jednotlivých aktivít plnili deti rôzne úlohy zodpovedajúce učivu 3. ročníka a zároveň získavali zručnosti v práci s IKT. Vyhľadávali a spracovávali informácie z internetu, precvičili si komunikačné zručnosti a tvorivé myslenie, vyskúšali si dramatizáciu, nácvik ľudovej piesne a jednoduchý tanec. Po motivačnej časti hodiny (využili sa rôzne aktivizujúce metódy – Akrostich, Cinquain, Brainstorming, Didaktická hra) pracovali deti v skupinách, kde si zosúladili krátkodobé a dlhodobé úlohy. Výsledkom bol program venovaný tomuto sviatku (prezentácia, dramatizácia rozprávky O čistom srdiečku, pieseň s tancom – Do rána je malá chvíľa, vlastná literárna tvorba s danou tematikou, vyrábanie srdiečok). Deti veľmi pekne spolupracovali a pomáhali si navzájom. Projektová práca ich plne zamestnala a výsledný program splnil svoj cieľ. Metóda projektovej práce priniesla očakávaný efekt, radostnú a tvorivú atmosféru.

      

Projekt 4. ročníka "Moje mesto"

Projektové vyučovanie je v plnom prúde. Koncom novembra žiaci 4. ročníka absolvovali projektový deň, pri ktorom sa oboznamovali s mestom, posúvali si svoje vedomosti z tejto tematiky, tvorivo pracovali. Pripravili si projekt o histórii, maľovali znak mesta, zahrali sa na sprievodcov pri potulkách mestom. Mnohí si pripravili krátke príspevky o známych sochách v meste, iní spolužiakom ukázali historické budovy. K projektu patrila aj návšteva Podunajského múzea, kde si žiaci prezreli stálu výstavu Historický vývoj Komárna, dlhodobú prírodovednú výstavu Život na savanách i krátkodobú výstavu malieb, venovanú židovskému dievčatku z nášho mesta. Skupina štvrtákov zašla až ku Komárňanskej pevnosti, kde si porozprávali povesť o komárňanskej hrdinke, nezabudli sa zastaviť pri soche Ladislava Pohrobka v Anglia parku. Projektový deň zakončili dokončením projektov v triedach, ba pokúsili sa niektoré známe miesta mesta aj vymodelovať z tvarovateľnej hmoty. Prežili naozaj tvorivý, novými vedomosťami naplnený jesenný deň.

klikni   klikni   klikni

Projektové vyučovanie v 1.B a 4.A

Formou zážitkového učenia sa žiaci 1.B a 4.A triedy rozhodli využiť výhru za 1. a 2. miesto v Jesennom dni zdravia. Navštívili Olymp center v Komárne. Radosť detí z pohybu na netradičných náradiach a náčiniach bola veľmi veľká. Takýmito aktivitami si žiaci overili nielen vlastné sily a schopnosti, ale sa utužili aj priateľské vzťahy v detskom kolektíve.

klikni   klikni   klikni

Projektová fotogaléria

Ďalšie fotografie z projektového vyučovania nájdete vo fotogalérii.