Školský vzdelávací program

Cieľom Školského vzdelávacieho programu je, aby z našej školy odchádzali nielen vzdelaní, ale všeobecne rozhľadení mladí ľudia, ktorých nezaskočí žiadna situácia a ktorí si budú vedieť v živote úspešne poradiť. A o to nám, myslím, všetkým ide.

Strategické ciele školy vychádzajú z akceptácie cieľov základných pedagogických dokumentov, z tradícií, doterajšej orientácie školy, z požiadaviek rodičov žiakov školy, zo Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) a zo Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP)

ISCED 1 - primárne vzdelávanie
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

MOTTO:

„Naše vyučovanie má za cieľ srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a do sveta pripraviť“     Ľ. Štúr

NÁZOV:

Vedieť, znamená uplatniť sa v živote a ovládať techniku aj seba samého

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – primárme vzdelávanie

Stupeň vzdelania: ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Školský vzdelávací program (ŠkVP) vychádza z koncepcie Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Cieľom základného vzdelávania je pomôcť žiakom utvárať a postupne rozvíjať kľúčové kompetencie a poskytnúť spoľahlivý základ všeobecného vzdelávania orientovaného na situáciu okolitého sveta a praktického jednania.

PROFIL ABSOLVENTA ISCED 1

Absolvent primárneho vzdelávania ZŠ by mal mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Mal by svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, byť si vedomý svojich kvalít.

PROFIL ABSOLVENTA ISCED 2

Absolvent sekundárneho vzdelávania ZŠ. Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

ISCED I obohatený o nasledovné predmety:

  • pohybová príprava - detskí lekári varujú, že sa z roka na rok zvyšuje počet obéznych detí a detí s nadváhou, ako i detí so skoliózou a ochabnutým svalstvom a tým aj oslabenou imunitou, a práve týmto javom sa snažíme pohybom vyhnúť

  • dramatická výchova - deti sa naučia slušným spôsobom smelo a bez trémy prezentovať svoje myšlienky a názory, naučia sa citlivo vnímať umenie, zvýšia si emocionálnu inteligenciu

  • informatická výchova - súčasné deti si bez počítača už nevedia predstaviť svoj život, preto sa naučia, že internet predstavuje aj isté nebezpečenstvo svojou anonymitou, že počítač neslúži len na hry, ale najmä na rozširovanie vedomostí

  • tvorivé čítanie - deti pomocou tohto predmetu zlepšujú svoje čítanie, skvalitňujú výslovnosť, učia sa porozumieť čítanému textu, získavajú prehľad a nové vedomosti. Čítanie sa chápe ako konštruktívny a interaktívny proces. Interakcia prebieha medzi čitateľom na jednej strane a textom na strane druhej v kontexte konkrétnej situácie

  • tvorivé písanie - cieľom je zbaviť deti strachu a zábran pri vlastnom ústnom a písomnom prejave, pomôcť im nájsť svoje skryté možnosti, svoj tvorivý potenciál a empatické schopnosti. Cieľom je rozvíjať chuť učiť sa, kreativitu, myslenie, schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, prejavovať záujem o literárnu tvorbu, objaviť krásu poézie i prózy, zdravé sebavedomie, sebarealizáciu a s tým spojené sociálne učenie a sociálne oceňovanie

ISCED II

Na vzdelávacie a výchovné výsledky získané v ISCED I nadväzuje školský program zavedením ďalších predmetov

  • konverzácia v anglickom jazyku - všetci vieme, aké dôležité je v praktickom živote ovládať cudzie jazyky, pretože rozširujú možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Naši žiaci majú možnosť zopakovať a utvrdiť si učivo, prekonať bariéru neistoty a strachu komunikovať v cudzom jazyku, naučia sa používať jazyk v bežných životných situáciách

  • interaktívna matematika a cvičenia z matematiky sú zamerané na rozvoj matematickej kompetencie – schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách pomocou IKT. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky.)

  • výučba nemeckého a ruského jazyka ako 2. cudzieho jazyka prispieva k objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Tieto cudzie jazyky poskytujú živý základ a predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii. Ich osvojenie pomáha učiacemu sa prekonávať bariéry a tak prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote. Umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Pomáha aj k vzájomnému medzinárodnému porozumeniu a k tolerancii. Vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

  • pohybová výchova / cieľom vyučovania predmetu pohybová výchova je rozvíjať pohybové schopnosti žiakov, osvojenie etických noriem prostredníctvom pravidiel aplikovaných na športových a pohybových hrách a naučiť žiakov zdravému životnému štýlu.

  • telesná výchova obohatená tancom zumba - v 7. ročníku sme dievčatám obohatili hodiny telesnej výchovy Zumbou. Je to nový dynamický fitness program, ktorý v sebe spája prvky aeróbneho cvičenia a latinsko-amerických tancov. Využíva základné kroky tanečných štýlov ako Salsa, Reggaeton, Merengue, Flamenco, Hip-hop, Chacha, Samba, Calypso Cumbie a mnohých ďalších. Tento druh tanca je založený na princípe prerušovaného kardio tréningu, kde sa strieda svižná časť s pomalou a v tejto kombinácii dochádza ku spaľovaniu tukov a efektívnemu formovaniu celého tela. Snažili sme sa zatraktívniť hodiny niečím zábavným, kde sa dievčatá vybláznia i spotia, odreagujú a zatancujú si. Urobia niečo pozitívne pre svoje telo.Kompletný vzdelávací program je k nahliadnutiu u pani riaditeľky Mgr.Heleny Weszelovszkej (prízemie č. dverí 7).