Fungovanie školského psychológa v čase dištančného vzdelávania

Koronavírus, alebo COVID-19, je teraz hlavným problémom v celej Európe. Momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP.

V tejto situácii (v dištančnej forme vzdelávania) školský psychológ môže byť nápomocný prostredníctvom on-line podpory a poradenstva pre ŽIAKOV, UČITEĽOV, RODIČOV.

Konzultačné služby v čase domáceho vzdelávania sa upravujú nasledovne: STREDA od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Postup a spôsob ako je možné sa obrátiť na školského psychológa:

 1. Kontakt je možné nadviazať prostredníctvom e-mailu. E-mail posielajte na adresu : raczlaura71(a)gmail.com
 2. Pani psychologička Vás následne bude kontaktovať spätným e-mailom, v ktorom uvedie čas a spôsob rozhovoru (napr.Zoom).

Negatívny dopad sociálnej izolácie na jednotlivé články systému (žiak - učiteľ – rodič - škola) bude čoraz markantnejší, služby školského psychológa budú oveľa potrebnejšie.

Ako môže byť školský psychológ nápomocný v dištančnej forme vzdelávania a on-line podpory?

Vo vzťahu k žiakovi

 • Podporuje žiakov pri zvládaní domáceho vyučovania – napr. konzultáciami a odporúčaniami ako si nastaviť denný režim podľa individuálnych potrieb s ohľadom na ich ŠVVP, či iné osobitosti.
 • Pomáha žiakom, ktorí boli v jeho starostlivosti už pred vzniknutou pandémiou, pokračovaní v tejto činnosti avšak využívaním iných foriem nadväzovania sociálnych kontaktov.
 • Poskytuje on-line poradenstvo.

Vo vzťahu k rodičom

 • Pomáha vzhľadom na súčasnú situáciu špecificky rodičom pri odporúčaní postupov domáceho vyučovania žiaka.
 • Pomáha rodičom zvládať nároky domáceho vyučovania dieťaťa-postupovať v súlade s odporúčaniami učiteľa, motivovať a aktivizovať k učeniu, vytvoriť napr. určitý „rozvrh“ činností žiaka, striedaním učebnej činnosti a aktívneho oddychu.
 • Odporúča rodičom relevantné postupy na zachovanie primeraného rozvoja kognitívnych a exekutívnych funkcií (napr. časti rozvíjacích programov, konkrétne oblasti, postupy).
 • Komunikuje s oboma rodičmi, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, event. súdom upravenej forme výchovy a pomáha pri optimalizácii domáceho vyučovania ako aj zabezpečení vzhľadom k situácii optimálneho domáceho prostredia.
 • Pomáha rodičom pri riešení osobnostných, sociálno – emocionálnych problémov detí, vzájomného vzťahu rodič – dieťa, pri zvládaní strachov, obáv a úzkostí detí, pri riešení rodičovsko – detských konfliktov, pri strate a sociálnych vzťahov a väzieb s kamarátmi, ai.
 • Poskytuje on-line poradenstvo, v prípade potreby odporúča rodičom obrátiť sa na linky dôvery, klinického psychológa, pedopsychiatra, a i.

Vo vzťahu k učiteľom

 • Poskytuje súčinnosť učiteľovi a pomáha mu pri realizácii dištančného vzdelávania žiakov (osobitne začlenených žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou – týka sa to tak vzdelávacej činnosti, ako aj overovania vedomostí žiakov a ich hodnotenia).
 • Podporuje učiteľa v zachovaní jeho mentálneho zdravia.
 • Poskytuje on-line poradenstvo.

Uvedomme si, že aj kríza môže byť príležitosťou pre rast a napredovanie ...

Spracovala Mgr. Laura Elek na základe aspsr.sk

Inšpiratívne a podporné linky

Jana Kunová (poradenský psychológ) v rozsiahlom rozhovore vysvetľuje, ako si zachovať duševné zdravie v čase súčasnej pandémie ochorenia COVID-19.
https://www.truni.sk/nespravajme-sa-ako-chori-ak-skutocne-chori-nie-sme

Kontkaty