Rada školy

Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole Rozmarínová ul.1, Komárno

P. č.

Priezvisko a meno, titul

Funkcia v RŠ

Zastupuje

1. Ing. Zuzana Kollárová člen rodičov
2. Mgr. Dana Béberová člen rodičov
3. Mgr. Dana Ďuríková podpredseda rodičov
4. Ladislav Kálázi člen rodičov
5. Ing. Renáta Kubalová člen nepedagogických zamestnancov
6. Mgr. Monika Melečkyová člen pedagógov
7. PaedDr. Iveta Gregušová predseda pedagógov
8. Mgr. Ondrej Gajdáč člen zriaďovateľa
9. Mgr. Patrik Ruman člen zriaďovateľa
10. Mgr. Jana Lakyová člen zriaďovateľa
11. Mgr. György Batta člen zriaďovateľa

ŠTATÚT RADY ŠKOLY Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno


Na stiahnutie

Zápisnice zo zasadnutí: