Rada školy

Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole Rozmarínová ul.1, Komárno

P. č.

Priezvisko a meno, titul

Funkcia v RŠ

Zastupuje

1. Mgr. Miroslava Jankóová predseda rodičov
2. Ing. Denisa Zahoranová člen rodičov
3. Ing. Ida Janíková člen rodičov
4. Erika Flenderová člen rodičov
5. Ing. Renáta Kubalová člen nepedagogických zamestnancov
6. PaedDr. Marek Tóth člen pedagógov
7. Mgr. Jana Pecháčová člen pedagógov
8. Mgr. Magdaléna Tárnok člen zriaďovateľa
9. Mgr. Patrik Ruman člen zriaďovateľa
10. MUDr. Szilárd Ipóth člen zriaďovateľa
11. Mgr. György Batta člen zriaďovateľa

ŠTATÚT RADY ŠKOLY Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno


Na stiahnutie

Zápisnice zo zasadnutí: