Žiacka školská rada

Počet členov: 10 (4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B)
Koordinátorka: PhDr. Lívia Markovicsová
Stretnutie: jedenkrát mesačne (po prvej porade v mesiaci – utorok) o 14:00 v čitárni.


Členovia Žiackeho parlamentu v školskom roku 2022/2023:

Trieda

Predseda

Podpredseda

4.A

Denis Pravda

Nikolett Andrea Samai

4.B

Kevin Kiss

Filip Štrba

5.A

Ela Fazekašová

Nina Hegedüšová

5.B

Miriam Palušková

Axel Kincer

6.A

Lea Goron

Sebastian Nagy

7.A

Veronika Szokolová

Soňa Salgó

8.A

 

 

8.B

Žofia Czirulová

Michaela Ráczová

9.A

Zina Andruškó

Annamária Mankovecká

9.B

Lea Pástorová

Dávid Tóth


Stanovy Žiackej školskej rady

Všeobecné ustanovenia

1. Žiacka školská rada (ďalej ŽŠR) je ustanovený v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z.

2. V ŽŠR sa dobrovoľne združujú žiaci 4. – 9. ročníka základnej školy bez rozdielu národnosti, vierovyznania a sociálneho pôvodu.

3. Sídlom je ZŠ Rozmarínová ul.1, Komárno.

4. ŽŠR je pomocným orgánom, ktorý garantuje spoluprácu žiakov školy s vedením školy.

Ustanovenie Žiackeho parlamentu

1. Žiacky parlament sa ustanovuje na jeden rok.

2. Členov ŽŠR tvoria zástupcovia tried 4. – 9. ročníka, pozíciu „predseda triedy“ nadobudli hlasovaním a následným víťazstvom.

3. Výbor ŽŠR tvorí predseda, podpredseda a zapisovateľ.

4. Predsedom ŽŠR sa stáva ten predseda triedy 7. – 9. ročníka, ktorého zvolia predsedovia a podpredsedovia tried na prvom zasadnutí.

5. Činnosť ŽŠR sa riadi podľa týchto Stanov Žiackeho parlamentu.

6. Na 1. zasadnutí ŽŠR je potrebné:

 • zvoliť predsedu ŽŠR
 • zvoliť podpredsedu a zapisovateľa (na voľbách, resp. po vzájomnej dohode sa zúčastňujú predsedovia aj podpredsedovia tried).
 • vytvoriť protokol o ustanovení ŽŠR, ktorý obsahuje dátum ustanovenia, výbor a zoznam členov ŽP.
 • oboznámiť sa so stanovami ŽŠR a podpisom potvrdiť súhlas s danými ustanoveniami.

7. Komunikácia medzi ŽŠR a vedením školy sa realizuje prostredníctvom koordinátora ŽP.

Ciele Žiackej školskej rady

1. Zabezpečovať ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti.

2. Vyjadrovať sa k podstatným otázkam, problémom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podieľať sa na ich riešení.

3. Riešiť problémy správania v škole a na verejnosti.

4. Zastupovať žiakov pred vedením školy, predkladať mu svoje návrhy a stanoviská.

5. Zabezpečovať správny tok informácií (členovia ŽŠR sú povinní informovať svojich spolužiakov a triedneho učiteľa o prijatých uzneseniach a v spolupráci s pedagógmi vzniknuté problémy riešiť).

Úlohy Žiackej školskej rady

1. Predkladať pripomienky a návrhy.

2. Vvšímať si správanie, prospech a úspechy svojich spolužiakov a upozorňovať na ne.

3. Zohľadňovať názory a pripomienky vyučujúcich, v prípade nesúladu dôjsť ku kompromisom.

4. Prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole, aktívne sa podieľať na ich organizácii a viesť spolužiakov k účasti.

5. Navrhovať možnosti riešenia vyskytnutých problémov.

6. Informovať spolužiakov na triednických hodinách o pripravovaných udalostiach na najbližší mesiac.

7. Každé uznesenie ŽŠR vyriešiť do najbližšieho zasadnutia alebo do vopred stanoveného termínu.

Organizácia Žiackeej školskej rady

1. ŽŠR sa schádza raz za mesiac (vždy v utorok po prvej porade v mesiaci) alebo vo výnimočných prípadoch, ak o to z objektívnych dôvodov požiada ktorýkoľvek člen ŽŠR alebo vedenie školy.

2. Zasadnutie ŽŠR zvoláva predseda ŽŠR.

3. Zasadnutie sa uskutoční v učebni "Komárno" a trvá 1 vyučovaciu hodinu, v prípade potreby dlhšie.

4. Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny.

5. Prípadné konflikty medzi členmi ŽŠR rieši koordinátor.

6. Z každého stretnutia ŽŠR sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje

 • menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí
 • program zasadnutia
 • prerokované problémy
 • návrhy, pripomienky, sťažnosti
 • záver, uznesenie, opatrenia
 • každé hlasovanie sa uvádza v zápisnici, ktorú podpíše zapisovateľ, predseda ŽŠR a koordinátorka.

7. Na platné uznesenie je potrebný súhlas minimálne 2/3 členov ŽŠR.

8. Zástupca predsedu triedy má rovnaké hlasovacie právo ako predseda.

9. Ak sa člen ŽŠR (predseda triedy) nezúčastní dvoch po sebe idúcich zasadnutí ŽŠR a neudá objektívne dôvody, je zo svojej funkcie odvolaný a nahrádza ho podpredseda triedy, kým sa v triede neuskutočnia nové voľby predsedu.

Koordinátor Žiackeho parlamentu

1. ŽŠR funguje pod vedením jednej vyučujúcej ZŠR, ktorú touto funkciou poverí vedenie školy na obdobie jedného roka.

2. Koordinátorka má spojovaciu funkciu medzi ŽŠR a vedením školy, predkladá vedeniu školy podnety a návrhy ŽŠR, podobne predkladá ŽŠR plán udalostí nasledujúceho mesiaca.

3. Na zasadnutiach ŽŠR sa koordinátorka musí zúčastniť.

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽŠR podľa svojich schopností a možností.
 • vystupovať na pôde ŽŠR v súlade s etikou, predkladať vlastné názory, návrhy a pripomienky, možnosti riešenia, a to kultivovaným spôsobom, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom a verejnosti.
 • zmeniť názor.
 • vyjadrovať sa ku všetkým bodom programu zasadnutia ŽŠR.

2. Člen má povinnosti:

 • dodržiavať stanovy ŽŠR.
 • pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR a informovať o uzneseniach spolužiakov a triedneho učiteľa.
 • plniť uznesenia.
 • aktívne sa podieľať na činnosti ŽŠR.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť schválením na prvom zasadnutí ŽŠR.


Stanovy vo formáte PDF na stiahnutie.


Mať tak život vší...

     Kým my, ľudia, bežní smrteľníci, každý deň bojujeme o popularitu, vši to majú jednoduché. Faktom, že sa narodili ako vši, sa stávajú celosvetovo známymi a nikto nerieši s ktorým z 500 druhov tohto parazitu má tú česť – krv nám pijú tak či tak.

     Aké to majú vši ľahké. Nového „kamaráta“ (nás, ľudí) si nájdu veľmi ľahko, nie sú náročné, nezáleží na veku, pohlaví a dokonca ani na kvalite vlasov. „Ubytujú“ sa vo vlasoch človeka podľa vlastného výberu a sympatií, a potom sa stravujú približne každé tri hodiny. Nemusia variť ani chodiť na menu do reštaurácií, „raňajky do postele“ majú zabezpečené na mieste, ktorým je ľudská hlava. Keď sa im nepáči prostredie, jednoducho vymenia kučeravé dlhé čierne vlasy na hnedé a rovné. Dokážu sa veľmi ľahko premiestniť, keď aj nie z hlavy na hlavu, prestup si vyčkajú v posteľnej bielizni, v šáloch, šatkách a dokonca aj v plyšových hračkách. Naše hlavy im slúžia ako taxislužba, a to nemusia zaplatiť ani 1,50 €. Sem - tam si doprajú aj wellness, na takom plaveckom výcviku, keďže voš prežije aj vo vode, a to v sladkej i slanej a nie len na hlave človeka, vie totiž plávať.

     Vlastne, ani nechápem, prečo sa na vši všetci sťažujeme, však neprenášajú žiadne choroby! Ich prítomnosť nás „len“ obťažuje – svrbením. Preto mi z toho vyplýva, že opakom „psieho života“ by mohol byť „vší život“... Ale je to naozaj tak?

     A teraz pravdu – asi tým všiam nemáme čo závidieť. Vedeli ste napríklad, že sa dožívajú maximálne 8 týždňov? A počas tej doby sa veru nenudia, počas troch týždňov dokážu naklásť 100 až 140 vajíčok. Samica kladie a nalepuje s pomocou výlučkov špeciálnych žliaz vajíčka – hnidy – ku korienkom vlasov. Z nich sa po určitom čase v závislosti od teploty vyliahnu larvy a následne dospelé vši. Celý tento vývoj trvá asi 20 dní. Vajíčka (hnidy) zostávajú vo vlasoch aj po vyliahnutí vší.

     Práve táto „všia rodinka“ v našich vlasoch nám už spôsobuje nepríjemnosti - bodnutie všou je príčinou svrbenia a často úporného škriabania sa vo vlasoch (predovšetkým v noci na dobre prekrvenej oblasti za ušami a na zátylku).

     Voš nemá krídla ani končatiny, pomocou ktorých by dokázala skákať. Na vlasoch sa drží pomocou akýchsi pazúrikov, a tak vie preliezť z jednej hlavy na druhú, prípadne ju ľudia prenesú prostredníctvom niektorej časti odevu (deti v spoločných skrinkách), pri požičiavaní hrebeňa, čapice, šálu, slúchadiel na počúvanie hudby alebo prostredníctvom textilných opierok na hlavu v autobuse.

     Rada na záver: hoci majú vši svojich hostiteľov veľmi radi a držia sa ich „zubami – nechtami“, predsa vieme minimálne o dvoch veciach, ktorých sa stránia – prípravky na hubenie vší (dostupné v lekárni) a mechanické odstraňovanie tzv. všiváčikom – je to špeciálny hrebeň s hustými zubami, ktorým sa vši a ich larvy vyčesávajú z mokrých vlasov.

Tak, donevšivavenia, priatelia :)
LM