Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Januárový školský kalendár

11.01. - Školské kolo BIO (online)
13.01. - Okresné kolo olympiády v ANJ (online)
13.01. - Stretnutie žiakov s primátorom mesta Komárna
18.01. - Triedne rodičovské združenie na roč. 1.-4. o 16,00 h. pre roč. 5.-9. o 16.30 h. (online cez MS Teams)
19.01 - Vyplnenie dotazníka “Hodnotiaci list” pre rodičov a žiakov
21.01. - Uzavretie polročnej klasifikácie
24.01. - Stretnutie žiakov s olympijským víťazom E.Vlčekom
24.1. - Pedagogická rada (klasifikačná porada)
25.01. - Online schôdza členov “Rady rodičov” o 16.30 h.
26.01. - Okresné kolo MO Z9 (online)
31.01. - Vydávanie výpisov


Dôležitý oznam

Zmena účtov v ČSOB pre ŠKD a ŠJ:
  • ŠKD: SK64 7500 0000 0040 2954 7577
  • ŠJ:    SK17 7500 0000 0040 2954 8326

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok si naši žiaci zasúťažili v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka súťažiacich. V ústnej časti sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Ak chcete poznať výsledky, čítajte ďalej.


Záložka do knihy spája školy

Aj tento rok sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. V októbri sme mali pridelenú školu z Vígľaša v okrese Detva. S touto školou sme sa elektronicky spojili. Poštou sme si vymenili koncom októbra darčeky a záložky do knihy ...

...čítať ďalej


Vianočná pošta 2021

Súčasťou aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj špeciálna vianočná poštová známka „Vianočná pošta 2021“. Hlavným motívom je opäť kresba žiačky z výtvarného krúžky R. Kubalovej. Tento rok kresba piatačky Kristíny Gubienovej, ktorá namaľovala padajúcu kométu, ktorú pozorujú dve postavy v zimnom oblečení.


Zdroj: Vianočná pošta

Medzinárodná súťaž iBobor

    V tomto školskom roku sa súťaž konala v týždni od 8. - 12. novembra 2021. Vybraní žiaci riešili súťažné úlohy v škole v učebni informatiky. Na našich stránkach ponúkame poradie najúspešnejších z nich v jednotlivých kategóriách.

...čítať ďalej


Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

    Nový školský rok priniesol aj ďalší ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka, ktorého sa každoročne zúčastňujú žiaci 9. ročníka. Kvôli mimoriadnej situácii žiaci súťažili on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom.

...čítať ďalej


Hodina dejepisu v Pevnosti

4.A a 8.A si minulý týždeň vychutnala exkurziu v Pevnosti. Podľa krokomeru prešli cez 8000 krokov a spoznali zákutia našej komárňanskej pýchy...

...čítať ďalej


Zber papiera

Pozor, zber papiera už tento štvrtok a piatok!

Zber sa uskutoční na školskom dvore, vchod na zber bude z brány na ulici Rozmarínová. Papier, ktorý prinesiete je potrebné mať roztriedený na kartón a novinový papier (letáky, noviny, časopisy, kancelársky papier). V prípade, že tento papier nebude roztriedený, môže to nabúrať plynulosť celého zberu a dlhšie čakanie v rade. Je nám veľmi lúto, ale nepreberieme papierové dutinky (hrubé kartónové kotúče z kobercov alebo z fólií) a do zberu nepatria ani tetrapakové obaly. Ak má niekto väčší náklad, kontaktujte nás vopred na tel. čísle: 0949 691 199 a bude Vám pridelený termín, kedy môžete s papierom prísť (tiež je to kvôli plynulosti zberu).
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


Začiatok školského roka 2021/22

Nový školský rok spoločne zahájime dňa 2.9.2021 o 8:30 na školskom dvore. Po slávnostnom otvorení sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi presunú do tried.

V deň nástupu do školy poprosíme, aby rodič za svoje dieťa zaslal "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" prostredníctvom Edupage alebo vytlačené vyplnené tlačivo priniesol žiak svojmu triednemu učiteľovi. Tlačivo bude k dispozícii aj pri vchode školy.

Naďalej platí v škole povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, ktorá vyplýva z aktuálnej účinnej vyhlášky ÚVZ.

Aj touto cestou Vás prosíme o priebežné sledovanie protipandemických opatrení, ktoré budú vždy aktualizované na web stránke školy, FB školy a rozposielané v správach cez Edupage.

Oznámenie o podmienkach vstupu do priestorov školy:

Školský bufet bude v prevádzke od 6.9.2021.

Želáme všetkým pohodový štart do nového školského roka!


Poďakovanie

Zápis do prvého ročníka je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a pre našich budúcich žiačikov máme odkaz od prváčky Rebeky.


Návrat žiakov do školy

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa obnovuje školské vyučovanie nasledovne:

  • od 19.4.2021 pre žiakov ročníkov 8. a 9. (žiaci 5., 6. a 7. ročníka budú mať naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie s upraveným rozvrhom)
  • od 26.4.2021 pre žiakov ročníkov 5., 6. a 7.

Prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa je podmienené testovaním žiaka na ochorenie COVID – 19 a aspoň jedného jeho zákonného zástupcu. Od testovania sú oslobodení všetci, ktorí spadajú pod výnimku 187. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 19.4.2021 a vedia nárok na výnimku preukázať.

Pri nástupe žiakov do školy je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu poskytnúť výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní, alebo doklad, potvrdenie o výnimke testovania (napr. potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19,...). Vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete aj spolu s prílohami zasielať tiež prostredníctvom Edupage. Postup nájdete vo videu.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa odovzdáva pri prvom nástupe do školy a zároveň v prípade, že žiak chýbal v škole viac ako dva dni. Výsledok negatívneho testu žiaka a zákonného zástupcu, prípadne potvrdenie o výnimke testovania je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu každý pondelok.

Žiaci budú mať v prvých týždňoch prispôsobené rozvrhy k adaptačnému a poadaptačnému obdobiu. V prvých dňoch budeme klásť veľký dôraz na socializačným aktivitám s cieľom, aby sme dokázali zabezpečiť plynulý prechod z dištančného vzdelávanie na vzdelávanie prezenčné a vytvárali bezpečné prostredie bez stresovej záťaže.


Vedecký jarmok onlinePredmetové olympiády

Počas februára sa spustili okresné kolá predmetových olympiád. Sme hrdí na našich žiakov a ich učiteľov, ktorí sa aj napriek nepriaznivej situácii nevzdali a pustili sa do práce. Gratulujeme všetkým k úspechu, veľmi si ich prácu ceníme.
Žiakov pripravovali: Mgr. Eva Szabóová, Mgr. Jarmila Ďurčová a PaedDr. Marek Tóth

      

Poďakovanie

A opäť je to športová činnosť detí a mládeže, ktorú gd-Team podporil v Športovom klube FLORBALO, ktorý pôsobí v rámci Základnej školy Rozmarínová ul. 1 v Komárne.

Ďakujeme gd-Team za sponzorstvo pre náš ŠK Florbalo.


Ukončili sme 1. polrok

Máme za sebou prvý polrok. Ukončený bol netradične a to z viacerých aspektov.
  1. Žiaci si polročné hodnotenie žiaľ nemohli prevziať osobne a tak im bolo zasielané cez Edupage.
  2. Polročné hodnotenie na Rozmarínke pozostávalo z dvoch častí. Tak ako na celom Slovensku, aj naši žiaci dostali Výpis slovného hodnotenia (klasifikácie).
    A tou druhou časťou, pridanou hodnotou, bol Hodnotiaci list. K jeho vytvoreniu nás inšpirovala Základní škola a mateřská škola Chraštice. Hodnotiaci list pozostával zo sebahodnotenia žiaka, hodnotenia rodiča a hodnotenia učiteľa. Všetky Rozmarínčatá takouto formou dostali záverečnú slovnú spätnú väzbu, ktorá ich dokáže povzbudivo motivovať k ďalšiemu pokroku.
Touto cestou ďakujeme učiteľom za ich prácu a rodičom za pomoc a spoluprácu. Aj táto doba nám ukázala, že naše svety sú prepojené viac, ako sme si možno doteraz uvedomovali. Vzájomne si nazeráme do obývačiek so spoločným cieľom, ktorým je spokojnosť a rast každého jedného dieťaťa. A tak všetci spolu rastieme.

Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

Rozmarínka opäť bodovala!

Aj tento rok sa naši deviataci zúčastnili súťažného kvízu "História Komárna vzdialená i blízka", ktorý mimoriadne prebiehal on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom. Tému Kapitoly z dejín mesta Komárno zvládol náš tím bravúrne a obsadil 1. miesto!

Srdečne teda blahoželáme členom tímu Martinke Illášovej, Dáške Koprdovej a Palimu Spišiakovi, ale aj Adamovi Csernyanszkému, ktorý družstvo dopĺňal ako náhradník.


Fungovanie školského psychológa v čase dištančného vzdelávania

Koronavírus, alebo COVID-19, je teraz hlavným problémom v celej Európe. Momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP.

...čítať ďalej


Pomoc rodičom

Milí rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle vudpap.sk viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Niektoré z nich vám ponúkame aj na našej webovej stránke k nahliadnutiu.


Učíme sa doma

Nezvyčajné situácie si vyžadujú nezvyčajné riešenia. Ako ale zvládnuť dva týždne s deťmi doma bez školy?

Nie je naším cieľom, aby ste v nadchádzajúcich dňoch plne nahradili učiteľov a príliš tlačili na deti. Buďte ich sprievodcami a našou predĺženou rukou počas prerušeného vyučovania v škole. Učitelia budú deťom zadávať úlohy prostredníctvom Edupage a Bezkriedy. Ak si s niečím nedokážete poradiť, neváhajte ich osloviť prostredníctvom emailu (všetky emailové adresy sú uvedené na web stránke školy www.rozmarinkakn.sk).

Prirpravili sme pre vás mnoho odkazov na výučbové stránky na internete ...čítať ďalej


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke