Práca výchovného poradcu

Výchovný poradca – Mgr. JArmila Ďurčová

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa.

Konzultačné hodiny: Termin konzultácie je možné telefonicky dohodnúť.
Kontakt: 035 / 7731488

V rámci profesijnej orientácie žiakov
- sa stará najmä o komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami,
- poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky,
- zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy,
- zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.

Informácie pre rodičov:

Zák. zástupca žiaka/žiačky môže podať dve prihlášky na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Zák. zástupca žiaka/žiačky môže podať dve prihlášky na ostatné študijné a učebné odbory. Na jednej prihláške je uvedená len jedna škola a len jeden učebný odbor.
Informácie o stredných školách sú na stránke Školského výpočtového strediska alebo na stránkach jednotlivých stredných škôl.


Povinnosti zákonného zástupcu:

•  Zákonný zástupca pred odovzdaním prihlášky skontroluje správnosť všetkých údajov.
•  Samotnú prihlášku podpíše a dá ju potvrdiť príslušnému pediatrovi.
•  Osobne prevezme zápisný lístok.

Zápisný lístok:

Pri zápise na strednú školu, na ktorú bol žiak prijatý ho odovzdá zákonný zástupca. Ak žiak bol prijatý na ďalšiu strednú školu a rozhodne sa nastúpiť na druhú strednú školu, zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z prvej strednej školy a až potom ho zapísať na druhú školu. Zápisný lístok je prenosný.
Pozor: Základná škola vydáva len jeden originál!