Školská jedáleň - jedálny lístok


OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Záujemca o stravovanie v školskej jedálni je povinný vyplniť a odovzdať Zápisný lístok. Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu:

Podmienky poskytovania dotácie na stravu od 01.05.2023

S účinnosťou od 01.05.2023 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Novelizácia zákona o dotáciách na stravu prináša od školského roku 2022/2022 nasledovné zmeny:

 • S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) a na všetkých žiakov základnej školy (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, elektronicky alebo písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.
 • Uplatnením dotácie na stravu zákonný zástupca neprichádza o daňový bonus.
 • Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:
 • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed, /deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima/,
 • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
 • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

 • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
 • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu u vedúcej ŠJ, a to najneskôr v termíne do 15. dňa v mesiaci (dotácia bude priznaná od 1. dňa nasledujúceho mesiaca). V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov prostredníctvom Prihlášky na stravovanie a odovzdať vedúcej školskej jedálne.
V prípade, ak nepožiadate o dotáciu zariadenie školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu.

Cena stravného od 1.1.2023:

MŠ - 2,20 €
ZŠ (1.st.) - 1,80 €
ZŠ (2.st.) - 2,00 €
SŠ - 2,20 €

Platba stravného:

Na účet školskej jedálne:

 • IBAN: SK17 7500 0000 0040 2954 8326
 • VARIABILNÝ SYMBOL: povinný údaj prosím, vždy uvádzajte variabilný symbol pridelený stravníkovi na šeku
 • SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: meno a priezvisko stravníka

Možnosti odhlasovania:

Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 13,00 hod. V ranných hodinách nie je možné odhlásiť stravu na daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11,30 – 12,30 hod., avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu stravy. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné zo stravovania odhlásiť.

 • Na webe - jedalen.net/rozmarinkakn po prihlásení (meno a heslo ste obdržali).
 • Telefonicky - na tel.čísle 0911 222 844 v pracovnom čase od 7,00 - 13,00 hod.
 • Osobne v kancelárii školskej jedálne v pracovnom čase od 7,00 - 13,00 hod.
 • Emailom na adresu: sj @ rozmarinkakn.sk – zadaním: meno, priezvisko, trieda, dátum vyhlášky

INTERNÁ SMERNICA č. 2 /2023 o poskytovaní stravovacích služieb

Rozhodnutie o prijatí

Riaditeľ ZŠ na základe predložených zápisných lístkov na stravovanie v školskej jedálni rozhodol, že prijíma na školský rok 2022/23 všetkých stravníkov uvedených v prílohe Rozhodnutia na stravovanie v Školskej jedálni pri Základnej škole Rozmarínová ul. 1, Komárno.

Originál Rozhodnutia je v prípade potreby k dispozícii na sekretariáte.

Alergény:

Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

Konkrétne ide o nasledovné zložky:

 • Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody).
 • Kôrovce a výrobky z nich.
 • Vajcia a výrobky z nich.
 • Ryby a výrobky z nich.
 • Arašidy a výrobky z nich.
 • Sójové zrná a výrobky z nich.
 • Mlieko a výrobky z neho.
 • Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
 • Zeler a výrobky z neho.
 • Horčica a výrobky z nej.
 • Sezamové semená a výrobky z nich.
 • Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10mg/kg alebo 10mg/l.
 • Vlčí bôb a výrobky z neho.
 • Mäkkýše a výrobky z nich.
 • Droždie a výrobky z neho.