Aktuálny jedálny lístok nájdete na školskej stránke Edupage.Na stiahnutie

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Záujemca o stravovanie v školskej jedálni je povinný vyplniť a odovzdať Zápisný lístok. Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu:

 1. V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu.
 2. Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 24€ sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie. Rodič/zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy, v opačnom prípade mu bude cena obeda v plnej výške odpočítaná zo zálohy.
 3. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie suma 24€ vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške, prípadne znížená o sumu za neodhlásenú stravu.
 4. VZN mesta Komárno určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §6 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 2. finančného pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné náklady na stravu.

Platba stravného:

Na účet školskej jedálne:

 • IBAN: SK52 5200 0000 0000 1850 9630
 • VARIABILNÝ SYMBOL: povinný údaj prosím, vždy uvádzajte variabilný symbol pridelený stravníkovi na šeku
 • SPRÁVA PRE PRIJÍMATEĽA: meno a priezvisko stravníka

Možnosti odhlasovania:

Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 13,00 hod. V ranných hodinách nie je možné odhlásiť stravu na daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11,30 – 12,30 hod., avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu stravy. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné zo stravovania odhlásiť.

 • Cez aplikáciu Edupage – sekcia jedálny lístok
 • Telefonicky - na tel.čísle 0911 222 844 v pracovnom čase od 7,00 - 13,00 hod.
 • Osobne v kancelárii školskej jedálne v pracovnom čase od 7,00 - 13,00 hod.
 • Emailom na adresu: sj @ rozmarinkakn.sk – zadaním: meno, priezvisko, trieda, dátum vyhlášky

Rozhodnutie o prijatí

Riaditeľka ZŠ na základe predložených zápisných lístkov na stravovanie v školskej jedálni rozhodla, že prijíma na školský rok 2020/21 všetkých stravníkov uvedených v prílohe Rozhodnutia na stravovanie v Školskej jedálni pri Základnej škole Rozmarínová ul. 1, Komárno.

Originál Rozhodnutia je v prípade potreby k dispozícii na sekretariáte.

Alergény:

Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

Konkrétne ide o nasledovné zložky:

 • Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody).
 • Kôrovce a výrobky z nich.
 • Vajcia a výrobky z nich.
 • Ryby a výrobky z nich.
 • Arašidy a výrobky z nich.
 • Sójové zrná a výrobky z nich.
 • Mlieko a výrobky z neho.
 • Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
 • Zeler a výrobky z neho.
 • Horčica a výrobky z nej.
 • Sezamové semená a výrobky z nich.
 • Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10mg/kg alebo 10mg/l.
 • Vlčí bôb a výrobky z neho.
 • Mäkkýše a výrobky z nich.
 • Droždie a výrobky z neho.