Ďakujeme aj za tvoje 2%

Na Rozmarínke sa snažíme každý deň, kúsok po kúsku, zlepšovať. Podpora rodičov a verejnosti v oblasti vzdelávania a v príprave mladej generácie do života, je pre nás veľmi dôležitá. Podporiť našu snahu o vytvorenie modernej vzdelávacej inštitúcie môžete aj z daní. Ako na to?

Ak ste zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska (alebo do školy na sekretariát do 24. apríla 2024).

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnostii>, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ak ste právnická osoba

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)