Zverejňovanie informácií

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

  • Právo na prístup k informáciám má každý (fyzická/právnická osoba).
  • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
  • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.
  • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
  • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
  • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov – úplné znenie zákona

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - tlačivo

Povinné zverejňovanie informácií

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a)   spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry

b)   miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

c)   miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

d)   postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

e)   prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje, a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

f)   sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií základnej školy

Spôsob podávania podnetov

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti vydanou primátorom mesta Komárno dňa 17. júna 2015:

a)   poštou na adresu:

      Hlavný kontrolór mesta Komárno
      Nám. gen. Klapku 1
      945 01 Komárno

b)   osobne do podateľne Mestského úradu v Komárne alebo priamo hlavnému kontrolórovi, na adrese Nám. gen. Klapku, Komárno

c)   elektronicky na e-mailovú adresu: podnety@komarno.sk a to kedykoľvek 24 hodín denne.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorou je hlavný kontrolór mesta Komárno.

V Komárne 30.05.2016

Mgr. Helena Weszelovszká, riaditeľka školy