NAŠA ŠKOLA

Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Rozmarínová 1
945 01 Komárno

Telefónne čísla

sekretariát: 035-7731488
                         0910 103 844

riaditeľ:    0905 963 047

e-mail:       

IČO:              37861131


HISTÓRIA ŠKOLY

ZŠ Rozmarínová sa začala stavať v roku 1983 ako súčasť komplexnej bytovej výstavby sídliska Prístav. V roku 1989 sa pre nedostatok finančných prostriedkov výstavba zastavila a stavba chátrala. Do siete škôl a školských zariadení bola zaradená 1. 9. 1996 a právnu subjektivitu má od 1. 1. 2002.

Prvou pani riaditeľkou bola Mgr. Hilda Oslejová a spolu s 32 pedagogickými pracovníkmi a 9 prevádzkovými pracovníkmi otvorili v školskom roku 1996/1997 nielen brány školy, ale aj novú budúcnosť svojich zverencov. Od septembra 2004 riadila školu Mgr. Dáša Szitásová, ktorú v auguste 2012 vystriedala vo funkcii Mgr. Helena Weszelovszká.

1. 1. 1998 získala škola Certifikát o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. Telocvičňa bola dostavaná a daná do užívania v roku 2003. V roku 2004 boli odovzdané pavilóny F a G, v ktorých sa nachádzajú odborné učebne Z – D, Pr –Bio, VV a školská jedáleň. Okrem moderných priestranných tried a ďalších odborných učební CH, Informatiky a F sa v škole nachádzajú dve telocvične, zrkadlová sieň, fitcentrum, fotogaléria, herňa, čitáreň. V školskom roku 2006/2007 bolo dobudované v areáli školy futbalové miniihrisko s umelým trávnatým povrchom v celkovej hodnote  cca 1,5 milióna Sk a slúži na skvalitnenie vyučovacieho procesu TV. Na začiatku roka 2009 prebehla rekonštrukcia okien na telocvičniach.

Škola má k dispozícii nezastavanú plochu, ktorú tvorí trávnatá plocha a zeleň slúžiaca na relaxačnú činnosť, hlavne pre ŠKD. Tieto plochy sú pravidelne udržiavané, kosené a polievané.

Priestorové usporiadanie a členenie školy umožňuje funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia. V škole je teda jednosmenné vyučovanie.

Žiaci majú možnosť zakúpiť si desiatu a nápoje v školskom bufete, pričom sortiment tovaru zodpovedá požiadavkám zdravej výživy a neobsahuje nápoje s obsahom kofeínu a chinínu.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola patrí medzi najnovšie a najmodernejšie školy v kraji

 • vznikla v roku 1996
 • kvalifikovaní učitelia
 • moderné priestranné triedy a odborné učebne (učebňa fyziky a informatiky, chémie, prírodopisu, zemepisu a dejepisu, výtvarnej výchovy, etiky, jazykové učebne, školská knižnica)
 • dve telocvične a zrkadlová sieň
 • multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
 • novovybudovaná jedáleň
 • Škola poskytuje od 1. ročníka výučbu anglického jazyka a informatiky

NAŠE CIELE

 • Tvorivosťou a originalitou rozvíjať osobnostný rast žiaka
 • Humánny prístup učiteľov k žiakom
 • Škola rodinného typu
 • Prepojenie učiva so skutočným životom

TRADÍCIE NAŠEJ ŠKOLY

 • Imatrikulácia prvákov
 • Šarkaniáda
 • Halloween
 • Návšteva klubu dôchodcov
 • Rozprávkové dopoludnie pre materské školy
 • Mikuláš
 • Vianočná besiedka
 • Deň otvorených dverí
 • Fašiangový karneval
 • Lyžiarsky výcvik
 • Plavecký výcvik
 • Deň matiek
 • Deň detí
 • Deň otcov