E-TWINNING

Tak, a už aj my sme zapojení do e-twinningu!

Že neviete, čo to je?

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". Prináša žiakom aj pedagógom možnosť spoločne sa učiť v medzinárodných projektoch, stretávať sa osobne i virtuálne v rôznych sociálnych vzdelávacích sieťach, využívať komunikačné programy. Etwinning predstavuje príležitosť zdokonaliť sa v informačno-komunikačných technológiách a v cudzích jazykoch. Pre žiakov predstavuje možnosť komunikácie, môžu si písať maily, posielať si správy a materiály v žiackom kútiku, vytvárať, upravovať či posielať fotografie. Žiaci majú možnosť realizovať sa a naučiť sa ďalšie zaujímavé a potrebné zručnosti, zlepšovať si sociálne kompetencie a v neposlednom rade komunikovať v cudzom jazyku v novom prostredí v reálnych situáciách. V minulom školskom roku 2014/2015 sme sa zapojili do troch projektov – varili sme, spievali sme a zisťovali sme najobľúbenejšie aktivity žiakov našej Rozmarínky.

PROJEKT LET´S COOK

Poznávať iné národy, ich kultúru, tradície i jazyk je túžbou ľudí už oddávna. Dôležitosť učenia sa cudzích jazykov netreba vysvetľovať ani žiakom. Oveľa dôležitejšie je to, aby žiaci nepociťovali učenie sa cudzieho jazyka iba ako povinnosť, ale aj ako prostriedok dorozumievania sa a mali z neho radosť. To sme chceli dosiahnuť spoluprácou na tomto projekte. Žiaci mohli používať anglický jazyk reálne a nevnímať ho iba ako niečo, čo sa vyskytuje len v učebniciach. S mojimi partnermi z Francúzska a Turecka sme rozšírili kuchárske skúsenosti našich žiakov aj za hranice našich krajín. Žiaci sa veľmi radi podelili o svoj recept so zahraničnými žiakmi a zároveň si vyskúšali tradičné obľúbené recepty z inej krajiny. Zároveň sme sa navzájom oboznámili so svojimi školami, mestami a krajinami, a to všetko v anglickom jazyku. Na projekte pracovali žiaci 7.A s p. uč. Nemčickou.

Ukážka TwinSpace

kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš

PROJEKT LET´S SING

Cieľom projektu bolo naučiť sa niečo nové a zároveň deťom priblížiť ľudovú kultúru inej krajiny. S partnermi zo Španielska sme sa navzájom naučili jednu tradičnú ľudovú pieseň typickú pre naše krajiny v pôvodnom jazyku. My učitelia sme si navzájom pripravili noty aj s textami a výslovnosťou a zároveň video nahrávku s naspievanou piesňou ako pomôcku. Vymenili sme si zaujímavosti o našich ľudových kultúrach, krojoch a folklóre. Na projekte pracovali žiaci 4.B s p. uč. Benkovou. A chcete vedieť, ako sa nám to podarilo?

   

kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš

PROJEKT TOP 5 OF MY SCHOOL

Cieľom projektu, do ktorého sa zapojila škola z Poľska, bolo pomocou jednoduchej ankety zistiť u žiakov, ktorých 5 akcií, ktoré škola počas školského roku robí, sa im najviac páči. Išlo o akcie, ktoré organizujú školy už tradične, sú jedinečné, lebo ich žiadna iná škola v okolí nerealizuje, majú úspech a sú dokonca lákadlom pre budúcich školákov a ich rodičov (pri rozhodovaní, kde začať 1. ročník). Na základe výsledkov ankety sme pripravili prezentáciu Top 5 akcií školy, ktoré žiaci stručne popísali a doložili fotkami. Bolo veľmi zaujímavé sledovať tvorivú prácu pedagógov a žiakov v inej krajine a zmapovať záujem detí, teda zistiť, čo sa im v škole naozaj páči. Na projekte pacoval žiacky parlament a p. uč. Markovicsová. A aké akcie majú u žiakov najväčší úspech? Na našej Rozmarínke sa do Top päťky dostala Halloweenska diskotéka, Burza hračiek, Garden party, Jesenný deň zdravia a projekt „Deti učia deti“.

PROJEKT PENFRIENDS

V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu písania si listov s partnerskou školou z Turecka. Žiaci z oboch krajín napísali list a nahrali krátke video o sebe, aby videli, s kým si budú dopisovať. Keďže listy sme odoslali pred prázdninami, už teraz netrpezlivo čakáme, či si ich po návrate z prázdnin v škole nájdeme. Do projektu sa zapojili žiaci z 5. a 8. ročníka. Cieľom projektu je nadviazať kontakt a spoluprácu so zahraničnou školou a dať žiakom možnosť využiť nadobudnuté vedomosti pri realizácii projektu. Dať žiakom možnosť pracovať v tíme, učiť sa vzájomne si pomáhať, rešpektovať názor iných, vyjadriť svoj názor a v neposlednom rade spoznávať nové národy, ich kultúru a aktívne precvičovať cudzí jazyk.