Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Projekt "Modernejšia škola"

Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ZVO“)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Základná škola Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno
Sídlo organizácie: Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno
IČO: 37861131
DIČ: 2021606092
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Weszelovszká, riaditeľka
E-mail: weszelovszka@rozmarinkakn.sk


Predmet obstarávania: Vybavenie Základnej školy Rozmarínová 1, Komárno nábytkom z projektu „Modernejšia škola“

Zákazka pozostáva z dvoch častí:

  • Časť 1 zákazky: "Vybavenie základnej školy Rozmarínová 1, Komárno – nábytok do vstupnej haly"
  • Časť 2 zákazky: "Vybavenie základnej školy Rozmarínová 1, Komárno – nábytok do tried a oddychových priestorov"

Uchádzači sa môžu prihlásiť na jednu, alebo na obidve časti zákazky. Jednotlivé časti zákazky sa budú vyhodnocovať samostatne.

Kód/Kódy CPV:

  • 39100000-3 Nábytok
  • 39160000-0 Nábytok do vstupných hál a do recepcií
  • 39160000-1 Školský nábytok
  • 60000000-8 Dopravné služby bez prepravy odpadu

Špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vybavenie priestorov obstarávateľa z účelovo viazanej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2021 na projekt „Modernejšia škola“ na nábytok podľa prílohy č. 1 - Špecifikácia zákazky tejto výzvy vrátane dopravy a inštalácie.

Úplné znenie výzvy (.pdf)


Prílohy výzvy:


V Komárne 20.8.2021

Mgr. Helena Weszelovszká - riaditeľka školy