Obnovenie prevádzky školy od 22. júna 2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ Rozmarínová do konca školského roku 2019/2020

Pokyny pre rodičov – zákonných zástupcov žiakov od 22.06.2020

Pokyny vyplývajú z usmernenia MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa školy Mesta Komárno, UVZ a RÚVZ v Komárne pre otvorenie škôl v mesiaci jún 2020

Rodič, ktorého dieťa bude chodiť do školy má dodržiavať nasledovné:

 • Do školy pošle alebo privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ, teplotu a podobne, nesmie prísť do školy.
 • Ak žiakovi pri príchode do školy bude nameraná telesná teplota 37°C a vyššia, žiak nebude prijatý do školy. Zákonný zástupca musí byť telefonicky k dispozícii, aby mu túto skutočnosť škola vedela oznámiť.
 • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov minimálne 2 metre, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno rezervné) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, predloží písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že u žiaka alebo osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti došlo k náhlej zmene zdravotného stavu bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy (0915 799 373). Rovnako bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy ak je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, ak bola dieťaťu nariadená karanténa, pričom za týchto podmienok bude žiak z dochádzky do školy vylúčený.
 • V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť. Rodič je povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hodín a v prípade pretrvávajúcich ťažkostí kontaktovať lekára pre deti a dorast.
 • V prípade, ak má žiak alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.
 • Zákonný zástupca alebo osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu s dodržaním povinného odstupu od ostatných rodičov, kde ho preberie poverený zamestnanec školy. Budú otvorené dva vchody z ulice Eötvosovej a B.Királya. Zákonný zástupca do budovy školy NEVSTUPUJE!
 • Dieťa si zákonný zástup alebo osoba s ktorou žije v spoločnej domácnosti preberá po skončení vyučovania alebo ŠKD pri tých istých hlavných vchodoch.
 • Požiadavky na triednu učiteľku rieši telefonicky.
 • Prihlásené deti, majú nárok na stravu. Pokiaľ dieťa do školy nepríde, rodič je povinný dieťa odhlásiť zo stravy v školskej jedálni.
 • V prípade nutnosti (prevzatie chorého dieťaťa, úraz alebo iná nepredvídateľná udalosť) vstúpi do vnútorných priestorov školy za dodržania povinných hygienických opatrení, má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydenzifikuje.

Pokyny pre žiakov od 22.6.2020

Pokyny vyplývajú z usmernenia MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa školy Mesta Komárno, UVZ a RÚVZ v Komárne pre otvorenie škôl v mesiaci jún 2020
 1. Žiakovi pri príchode do školy bude zmeraná telesná teplota. Žiak má pri príchode do školy na sebe rúško a druhé rúško má zabalené v taške, pred vstupom si vydezinfikuje ruky.
 2. Pri prvom vstupe žiaka do výchovno – vzdelávacej zóny a po odložení vrchného odevu, obuvy si žiak umyje ruky s tekutým mydlom pod tečúcou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd a až potom sa pridá ku skupine.
 3. Žiak sa pohybuje v priestoroch školy v rúšku, okrem priestorov, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
 4. Žiak neopúšťa vymedzenú internú a externú zónu svojej skupiny, nevyhľadáva spolužiakov z inej skupiny. Používa toalety len v zóne svojej skupiny.
 5. Žiak dodržuje hygienické opatrenia, ako pravidelné umývanie rúk vždy pred konzumovaním stravy, po príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, zakašlaní, kýchnutí, pred nasadením rúška na tvár, po jeho úprave, prípadne pri zložení, po manipulácii s odpadom a kedykoľvek pri pocite znečistenia rúk. Používanie dezinfekčného prostriedku vykonáva len pod vedením učiteľa a mimo svojej skupiny dodržuje bezpečnú vzdialenosť minimálne 2 metre.
 6. Do jedálne vstupuje žiak len so svojou skupinou a s rúškom.
 7. Žiak po celý čas pobytu v škole rešpektuje pokyny učiteľa prideleného jeho skupine a obracia sa na neho s každou požiadavkou a nič nerobí bez jeho vedomia.