Povinne voliteľné predmety v šk. roku 2020/21

Milí rodičia a žiaci,
dovoľte nám, aby sme Vám predstavili voliteľné predmety pre 7. až 9. ročník. Môžete si vybrať buď druhý cudzí jazyk - Nemecký jazyk alebo Obohatenie.

V rámci Obohatenia si vyberáte iba jeden z týchto troch voliteľných predmetov:


Z ROVESNÍKA aj MLADÝ LÍDER (Rovesnícke vzdelávanie)

V súčasnosti nedokáže nikto z nás odhadnúť, akej profesii sa bude vaše dieťa venovať. Mnohé profesie, ktoré dnes existujú v priebehu nadchádzajúcich rokov zaniknú. Trh práce už v súčasnosti nedokáže obsadiť mnohé pracovné pozície. Je ťažké predpokladať, čo nás čaká o niekoľko desiatok rokov. Preto je potrebné deti vybaviť takými zručnosťami, ktoré budú pre nich v budúcnosti kľúčovými a užitočnými v akomkoľvek povolaní. Prostredníctvom predmetu Rovesnícke vzdelávanie budeme u detí rozvíjať práve zručnosti pre 21. storočie:

 1. Spôsoby myslenia
  • tvorivosť a inovatívnosť
  • kritické myslenie
  • riešenie problémov a rozhodovanie
  • kvalitné učenie sa
  • metakognitívne zručnosti
 2. Spôsoby práce
  • komunikácia
  • kolaborácia a tímová práca
 3. Prostriedky na prácu
  • digitálna gramotnosť
  • mediálna gramotnosť
 4. Zručnosti pre život
  • globálne a lokálne občianstvo
  • zručnosti pre život a zamestnanie
  • osobná a sociálna zodpovednosť

Rovesníci = žiacki lektori (žiaci navštevujúci predmet Rovesnícke vzdelávanie) sa budú učiť pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať a organizovať program i náročné akcie pre druhých. Ich cieľovou skupinou budú mladší žiaci školy a v prípade výberu aj deti z materských škôl, pre ktoré budú pripravovať rôzne vzdelávacie, interaktívne a hravé aktivity, prezentovať svoje vedomosti.

Okrem toho budú lepšie poznávať samých seba, pracovať na sebe a získavať vôľu prekonávať svoje slabé stránky, zdokonaľovať silné stránky a postarať sa o seba a svoje potreby a rovnako o iných.

Tieto cenné skúsenosti im pomôžu dosiahnuť úspech v živote a v zamestnaní.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu: szaboovas@rozmarinkakn.sk, alebo osobne v škole.

S pozdravom
Mgr. Silvia Szabóová


ZÁKLADY RÉTORIKY

Nová generácia ľudí zvyknutých komunikovať elektronicky (od e-mailov, cez SMS až po statusy a komentáre na sociálnych sieťach) stráca návyky, ktoré boli v predchádzajúcich generáciách automatické.

 • Kamarátka mi napríklad s rozhorčením rozprávala, že mladí kolegovia sediaci v jednej kancelárii spolu komunikujú len prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Bola som svedkom situácie, keď si mladý 12-13 ročný chlapec nedokázal súvislými vetami objednať v bufete na tržnici jedlo a keď odišiel, predavačka sa na mňa obrátila so slovami: „Je to smutné, ale takých detí je čoraz viac. Aká generácia nám to rastie?“

Slušné a rozumné ľudské slovo sa pomaly ale isto stáva nedostatkovým tovarom.

Niektorí majú to šťastie, že sa výreční už narodili, iní, ktorých je čoraz viac, sa boja prehovoriť.

Pre lepšie uplatnenie v živote je veľkou výhodou ak je človek dobrý rečník.

Našťastie, rozprávanie je schopnosť, ktorá sa dá trénovať a čím skôr začneme a viac niečo trénujeme, tým sme v tom lepší.

Čo konkrétne sa budeme učiť?

 1. Lepšie sa vyjadrovať
 2. Vystupovať pred malou aj väčšou skupinou ľudí
 3. Pohotovo reagovať, vyhrávať diskusie a spory
 4. Vymýšľať a udržiavať konverzačné témy
 5. Prezentovať a obhajovať témy z oblasti svojho záujmu a to aj pred odborníkmi

Ako to budeme robiť?

Vytvoríme si bezpečné prostredie, v ktorom sa budeme rozvíjať prostredníctvom praktických rétorických cvičení, diskusných súbojov, obhajoby svojich vedomostí vo zvolenej oblasti s odborníkmi (učiteľmi alebo prizvanými odborníkmi)

Čo tým získame?

Odvahu a praktické zručnosti vstupovať do rozhovorov s rovesníkmi, s autoritami, v menších či väčších skupinách, schopnosť obhájiť svoj názor, argumentovať a kriticky vyhľadávať argumenty v priamych zdrojoch. Tieto zručnosti nás spravia odolnejšími voči zavádzaniu, manipuláciám či podvodom a pripravia nás tak na lepšie uplatnenie sa v budúcom povolaní.


RUŠTINA

Zo začiatku sa zameriame na konverzáciu - najprv slovíčka, ktoré sú podobné slovenským, postupne pridáme jednoduché vety, frázy. Budeme hrať krátke scénky s využitím naučených fráz, spievať, recitovať, vyrábať si niektoré pomôcky a realizovať didaktické aktivity.

V 1. polroku budeme spoznávať iba tlačenú azbuku, šifrovať neznáme texty - hravá forma, v 2. polroku pribudne písaná azbuka.

Slová, lekcie, obrázky (flash karty) pôjdu cez webové stránky, pretože tam je aj výslovnosť, aby si žiaci (dobrovoľne) mohli precvičovať slovíčka; zároveň je tu možnosť pre šikovnejšie deti samostatne, (individuálne) postupovať.

S textami si pomôžeme učebnicami alebo vytlačenými textami vo forme pracovných listov.