Tvorivé dieľničky / Teraz dajte slovo nám / Vyučovanie v prírode / Brigáda / Olympiáda ANJ / Súťaž iBobor / Hrdina mesiaca / Dejepisná olympiáda / Hviezdoslavov Kubín / Plán október

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Dôležitý oznam - 9.11.2020

Milí rodičia,
dovoľte, aby sme vám s potešením oznámili, že pre žiakov ročníkov 1.-4. nenastáva žiadna zmena v učení, t. j. naďalej bude prebiehať vyučovanie v škole.
Pri nástupe v utorok je potrebné opäť odovzdať vyplnnené tlačivo "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".
V prípade, že si tlačivo neviete vytlačiť, bude vám k dispozícii ráno pri vchode.

Čo robiť v prípade, ak ste rodič a máte dieťa v škole

   

Legislatíva ohľadom výsledkov celoplošného testovania

Milí rodičia, žiaci a priatelia Rozmarínky.

Informácie, ktoré k nám v týchto dňoch prichádzajú sú rôznorodé a rovnako rôznorodé sú aj zdroje, z ktorých pochádzajú.
Kritické myslenie nebolo nikdy takou dôležitou kompetenciou ako práve teraz.
My na Rozmarínke sme si toho vedomí, preto sa snažíme vždy opierať o primárne zdroje ako sú zákony, vyhlášky a ďalšie platné zákonné nariadenia.
Ponúkame vám usmernenie k celoplošnému testovaniu vo vzťahu k základnej škole, zostavené na základe aktuálnych právnych predpisov k 30.10.2020:

Usmernenie

Informácie pre žiakov, rodičov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy

(Celoplošné testovanie COVID 19 a možné dopady na prezenčné vyučovanie a pracovno-právne vzťahy)

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Riaditeľ školy odporúča, aby sa predmetného testovania zúčastnili všetci zamestnanci školy a žiaci vo veku nad 10 rokov.

Usmernenie pre žiakov a rodičov

Riaditeľ školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj keď je žiakom I. stupňa. (vedenie školy kontaktovalo rodičov dotknutých žiakov školy a osobne s nimi prediskutovalo ich zámer otestovať/neotestovať deti)

a)  žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívny - pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti,

b)  žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva v karanténe. Legislatívna opora tohto opatrenia, citácia z vestníka vlády SR 11/2020, §1 ods.1 Vyhlášky 15 UVZ SR, str. 24, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, "každej fyzickej osobe, ktorá obdrží pozitívny výsledok...sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní na dobu 10 dní od obdržania výsledku testu. Po dobu izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.",

c)  žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár,

d)  žiak, alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia – žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať ospravedlnenie (príklad: 3., 4., 5.11. – ospravedlní rodič, nasleduje víkend a opäť 10. – 13.11. – ospravedlní rodič),

e)  rodič sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, viď vyššie,

f)  v utorok 3.11. sa žiak I. st. pri vstupe do školy preukáže Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, formulár bude k dispozícii aj v škole a rodič ho môže vyplniť pri príchode dieťaťa do školy. Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR ods. 8: "Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19." Rodič svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

g)  Žiak I. stupňa, ktorý má nad 10 rokov a nevie sa preukázať negatívnym výsledkom testu alebo lekárskym vyjadrením k zdravotnej konktraindikácii, kvôli ktorej sa nemohol na testovaní zúčastniť – ostáva v karanténe. Legislatívna opora tohto opatrenia, citácia z:

  •   usmernenia MŠVVaŠ SR ods. 10 "na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods.13 a bod A2 ods.11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).";
  •   vestníka vlády SR 12/2020 §1 ods.3 Vyhlášky 16 UVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa: „Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa §1 ods.1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších prietorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa §1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.";

Informovanie zamestnancov, rodičov a žiakov školy

a)  vedenie školy o každej ďalšej zmene informuje prostredníctvom školských komunikačných systémov učiteľov a ostatných zamestnancov školy – triedni učitelia následne poskytnú informácie žiakom a rodičom

b)  v prípade potreby poskytne odpovede na ďalšie otázky triedny učiteľ alebo vedenie školy na telefónnom čísle 0915 799 373 (riaditeľka), 0910 103 844 (sekretariát)

Mgr. Helena Weszelovszká
riaditeľka školy


2% z dane pre Rozmarínku

Milí rodičia a priatelia školy,
v Rozmarínke už viac ako 20 rokov dávame svojim žiakom kvalitný výchovno – vzdelávací proces a sme školou, ktorá ponúka deťom a rodinám pridanú hodnotu v rôznych oblastiach. V roku 2020 máte opäť možnosť venovať 2% z dane našej Rozmarínke. Veríme, že nám preukážete priazeň aj v tomto roku a pomôžete nám tak podporiť vzdelávanie vašich detí.
Ďakujeme za všetkých našich žiakov.

Tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť, si môžete stiahnuť tu:

Bližšie informácie o poukázaní 2% sa môžete dočítať aj na webovom portáli Finančnej správy SR, kde v časti Katalóg vzorov tlačív nájdete potrebné tlačivá. Informácie o poskytovaní 2% z daní poskytuje aj portál Rozhodni.sk.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať:

  • telefonicky: 0910 103 844
  • e-mail: skola@rozmarinkakn.sk

ĎAKUJEME za Vašu podporu!


Kapitoly z dejín mesta Komárno – on-line kvíz

Rozmarínka opäť bodovala!

Aj tento rok sa naši deviataci zúčastnili súťažného kvízu "História Komárna vzdialená i blízka", ktorý mimoriadne prebiehal on-line formou prostredníctvom webovej stránky Regionálneho osvetového strediska v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom. Tému Kapitoly z dejín mesta Komárno zvládol náš tím bravúrne a obsadil 1. miesto!

Srdečne teda blahoželáme členom tímu Martinke Illášovej, Dáške Koprdovej a Palimu Spišiakovi, ale aj Adamovi Csernyanszkému, ktorý družstvo dopĺňal ako náhradník.


Fotogalérie v novom školskom roku

Pribudli nám prvé fotogalérie z jesenných akcií:


Voľné pracovné miesto

Základná škola Rozmarínová ul.1, Komárno hľadá vychovávateľa/ku do školského klubu detí.
Nástup možný ihneď prípadne podľa dohody.

Požadované vzdelanie:
Pedagogické vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky MŠVV aŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Bližšie informácie o pracovnom mieste


COVID-19 - opatrenia v školskom roku 2020/21

Milí rodičia,
po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

  • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
  • Žiaci prvého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, s výnimkou svojej triedy v interných priestoroch školy.
  • Žiaci druhého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

POKYNY upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno v období od 1. septembra 2020

Je potrebné sledovať aktuálne informácie na stránke Ministerstva školstva - Manuál opatrení pre základné školy a školské zariadenia


Fungovanie školského psychológa v čase dištančného vzdelávania

Koronavírus, alebo COVID-19, je teraz hlavným problémom v celej Európe. Momentálny stav nenaznačuje ukončenie núdzového a zároveň krízového stavu, a naďalej nebude možné zabezpečiť štandardnú starostlivosť a osobné poradenstvo pre intaktné deti a žiakov so ŠVVP.

...čítať ďalej


Pomoc rodičom

Milí rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojom webovom sídle vudpap.sk viaceré metodické materiály, ktoré sú určené učiteľom, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom, školským psychológom, asistentom učiteľa, ale aj rodičom a žiakom. Niektoré z nich vám ponúkame aj na našej webovej stránke k nahliadnutiu.


Učíme sa doma

Nezvyčajné situácie si vyžadujú nezvyčajné riešenia. Ako ale zvládnuť dva týždne s deťmi doma bez školy?

Nie je naším cieľom, aby ste v nadchádzajúcich dňoch plne nahradili učiteľov a príliš tlačili na deti. Buďte ich sprievodcami a našou predĺženou rukou počas prerušeného vyučovania v škole. Učitelia budú deťom zadávať úlohy prostredníctvom Edupage a Bezkriedy. Ak si s niečím nedokážete poradiť, neváhajte ich osloviť prostredníctvom emailu (všetky emailové adresy sú uvedené na web stránke školy www.rozmarinkakn.sk).

Prirpravili sme pre vás mnoho odkazov na výučbové stránky na internete ...čítať ďalej


Vianočná akadémia

Dňa 12. 12. 2019 sa v Dome Matice slovenskej v Komárne konala Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne. Aj tento rok sme sa priblížili prostredníctvom Vianočnej akadémie k obdobiu, ktoré v sebe spája ikonický pokoj, radosť a šťastie...  ...čítať ďalej

Atmosféru slávnostnej akadémie si môžete vychutnať aj vďaka našej fotogalérii.


"Farebný svet" u prezidentky

Pani prezidentka Zuzana Čaputová prijala v piatok v Prezidentskom paláci deti z 12 základných škôl, špeciálnych základných škôl a centier pre deti a rodiny z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže Farebný svet...

...čítať ďalej


Plavecký výcvik

Naše Rozmarínčatá z 3.A triedy sa zúčastnili Plaveckého výcviku v plavárni v Komárne v dňoch 4.11. - 8.11.2019. Učili sa správne splývať pod vodou, dýchať, naučili sa základné plavecké štýly - prsia, kraul a znak...

...čítať ďalej


Noc s Andersenom 2020

Milí žiaci, po roku sa opäť blíži ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý sa bude v tomto roku na našej Rozmarínke niesť v znamení kúziel, čarov, mágie, ale hlavne dobrej zábavy a prekvapení. Noc s Andersenom je najznámejšie a najúspešnejšie podujatie zamerané na podporu čítania...

Prečítajte si Kritériá pre účasť


Halloweenské vyučovanie na Rozmarínke v 3.A

V piatok 25.10.2019 sa žiaci 3.A triedy na rannej komunite dozvedeli od pani učiteľky Darinky Kučerovej prekvapenie - "Celý deň majú Halloweenske učenie!" Oznámila im, čo všetko zaujímavé pre nich pripravila...

čítať ďalej


7. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Dňa 11. 10. 2019 sa žiaci Rozmarínky opäť presunuli na Klapkovo námestie v Komárne, aby si rozšírili a prezentovali svoje environmentálne povedomie v rámci 7. ročníka celoškolského podujatia Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou. Tento ročník bol zameraný na alarmujúcu problematiku životného prostredia...

... prečítajte si celý článok


Popoludnie v Klube dôchodcov

Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne v októbri akosi viac skloňuje slovo senior, dôchodca, starší občan. Niet sa čo čudovať, veď práve mesiac október patrí mesiacu úcty k starším....

čítať ďalej


Školenie pre školské parlamenty

V dňoch 10.-12.10.2019 sme sa zúčastnili školenia, ktoré organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže...
čítať ďalej


Rozmarínka sa opäť rozhýbala!

Naša ZŠ Rozmarínová sa opäť zapojila do Európskeho týždňa športu 2019 a podporila tak celoeurópsku kampaň, ktorej hlavným cieľom je motivovať ľudí k aktivite a pohybu. Aj my sme prispeli ...
čítať ďalej


Učiteľ Slovenska 2019

Jeden z desiatich finalistov sa stane Učiteľom Slovenska 2019. Do finálovej desiatky, vďaka vynikajúcim výsledkom svojich žiakov, postúpil p. uč. PaedDr. Marek Tóth. Velmi sa tešíme a vo finále mu drží palce celá Rozmarínka!

Prečítajte si celý článok

Hlasovať za Učiteľa Slovenska môžete aj vy v ankete do 30.9.2019


Hráme spolu na jednej vlne

Netradičný darček ku Dňu detí dňa 11.6. sa niesol pod názvom "Hráme spolu na jednej vlne". Mal aj hlbší zmysel - tzv. korporátne bubnovanie sa využíva na odreagovanie a emočné uvoľnenie, prevenciu proti šikane a upevnenie sociálnych väzieb a v neposlednom rade rozvíja tvorivosť žiakov.
Fotogaléria


Úspech na celoštátnom kole dejepisnej olympiády

Dejepisná olympiáda vyvrcholila v dňoch 2.5. – 4.5. celoštátnym kolom. V Trenčianskych Tepliciach medzi sebou súperili tí najlepší z najlepších, ku ktorým sa zaradila aj naša žiačka Viktória Némethová (8.B) ako jediné dievča vo svojej kategórii. Viki sa stala úspešnou riešiteľkou a obsadila 6. miesto.
Srdečne jej blahoželáme a veríme, že záujem o históriu jej vydrží ešte veľmi dlho.


Úspech na krajskom kole biologickej olympiády

Medzinárodný deň šťastia je 20. marca a práve v tento deň dievčatá z Rozmarínky súťažili v krajskom kole biologickej olympiády. A to šťastie veru mali! A vďaka nim Rozmarínka opäť bodovala! V teoreticko-praktickej časti reprezentovala našu školu Petra Pavlechová (8.B), ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou, v posterovej časti Daniela Horváthová (8.B), ktorá pre našu školu vybojovala prekrásne 1. miesto a postup na CELOSLOVENSKÉ kolo!
Obom dievčatám srdečne blahoželáme, sme na vás veľmi pyšní a Danielke držíme palce v ďalšom kole


Odmena za bojovnosť - 2. miesto na MAJSTROVSTVÁCH KRAJA

Pre florbalistky z Rozmarínky bol 11. január 2019 veľký deň. Zúčastnili sa na Majstrovstvách NR kraja vo florbale v Nitre. Po bojovnom výkone v základnej skupine a dvoch víťazstvách nad súperkami, postúpili dievčatá do nečakaného finále. V ňom nestačil ich výkon na súperky z Nových Zámkov. No aj napriek finálovej prehre, je 2. miesto veľkým úspechom. Gratulujeme!


Vianočná akadémia 2018

Tento rok bola Vianočná akadémia inšpirovaná motívmi diela Malý princ. Filozofické dielko, pôvodne venované deťom, sa stalo jedným z najznámejších diel francúzskej literatúry na svete. Možno ho vnímať na úrovni dieťaťa, pochopiť ako rozprávku alebo sa naň pozerať... čítať ďalej

Pozrite si momentky z akadémie vo fotogalérii.


Celodenné učenie v obývačke – výhra v Jesennom dni zdravia

Projekt Učiteľ - rodič - dieťa, spolu na jednej lodi, ktorý v tomto školskom roku, pod záštitou Komenského inštitútu, nadácií Orange, Slovak Telekom a ESET, realizujeme na Rozmarínke sa naplno prejavil jedinečnou akciou. V piatok ráno 14. decembra kreatívne pani učiteľky štvrtého ročníka Silvia Balaďová a Iveta Gregušová privítali ... čítať ďalej

Atmosféru si môžete vychutnať vďaka fotogalérii.


Na Rozmarínke sa pred Vianocami rozdávali darčeky

Tohtoročné predvianočné obdobie je v Základnej škole Rozmarínová ul.1 Komárno spojené so vzájomným obdarovávaním. Učitelia a rodičia našich žiakov si svoj prvý darček nadelili už v septembri, keď sa dohodli, že v aktuálnom školskom roku budú intenzívne rozvíjať svoju spoluprácu, s cieľom vytvoriť v škole ústretovejšie, bezpečnejšie a ... čítať ďalej


Rozmarínka obhájila prvenstvo

Každoročne sa v tieto novembrové dni priaznivci florbalu tešia na prevetranie hokejok vo svojich súťažiach. Inak tomu nebolo ani tento rok. Žiaci a žiačky z celého okresu netrpezlivo čakali na svoj deň, v ktorom sa mohli pochváliť so svojím športovým majstrovstvom, ktoré sa snažili získať rôznymi formami tréningu počas celého predošlého roka - k úspešnej reprezentácii svojej školy.

Čítať ďalej..


Noc s Andersenom 2019

Milí žiaci, po roku sa opäť blíži ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý sa bude v tomto roku na našej Rozmarínke niesť v znamení zábavy, spolupráce, hravosti, objavovania a rôznych prekvapení. Je to najznámejšie a najúspešnejšie podujatie zamerané na podporu čítania.

Viac vám neprezradíme, veríme, že sa 29.3. 2019 stretneme... a preto si pozorne prečítajte kritériá pre účasť.


Vianočná poštová známka

Námetom tohtoročnej detskej vianočnej známky sa stala kresba anjela od Lindy Mészárosovej zo 4.A, predlohu Vianočného kapra na FDC pečiatku nakreslila Viktória Csábiová zo 6.A. Obe sú žiačkami našej Rozmarínky!


Prírodné vedy na Rozmarínke v Komárne deti fascinujú


Týždeň vedy a techniky na Rozmarínke


GOGO na Rozmarínke

17.januára sme zažili obrovský zážitok. GOGO ako "nový pán učiteľ chémie"" v 7. B! ĎAKUJEME za super zážitok a Slovnaftu za krásne plášte.

Pozrite si fotogalériu na našom webe.